2005 ରେ

history

କେବଳ 20 ଜଣ ଶ୍ରମିକ, OEM ଉତ୍ପାଦନ, କ sales ଣସି ବିକ୍ରୟ ଦଳ ନାହିଁ;

2007 ରେ

history

ପ୍ରଥମ ଟ୍ୟୁବ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍ |

2009 ରେ

2019

ବିଦେଶ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ |
ବିଶ୍ economy ଅର୍ଥନୀତିର ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶ ସହିତ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମୟର ଧାରା ଅନୁସରଣ କରୁ ଏବଂ |ବ foreign ଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ |।ପ୍ରଥମେ, କେବଳ ଅଳ୍ପ କିଛି ବିକ୍ରୟ ପ୍ରକାର ଥିଲା: ପ୍ଲେଟ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍, ଫାଇବର ଟ୍ୟୁବ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍, ଯାହା ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ market ବଜାରରେ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବ increased ିଥିଲା ​​|

IN2011

2011_副本

ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ |
2011 ପରଠାରୁ, ଆମର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ market ବଜାର ଖୋଲିଛି ଏବଂ 5 ଟି ମାଳଦ୍ୱୀପ ଏବଂ 50 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇଛି |ଆମର ବ foreign ଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 5 ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ |

IN2013

2013_副本

କାରଖାନା ବିସ୍ତାର
ବିଶ୍ global ସ୍ତରୀୟ ଅର୍ଡର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆମର କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା |ପୂର୍ବ ଏକକ ବିଭାଗରୁ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଜାଇନ୍ ବିଭାଗ, ଆର ଆଣ୍ଡ ଡି ବିଭାଗ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚ ବିଭାଗ, ଉତ୍ପାଦନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି |ମୂଳ OEM ରୁ ODM କୁ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି |

IN2015

2015_副本

ଏକ ସ୍ independent ାଧୀନ ବ foreign ଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ ରଖନ୍ତୁ |
ବ୍ରାଣ୍ଡର ପଦୋନ୍ନତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଏକ ସ୍ independent ାଧୀନ ୱେବସାଇଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୁଗୁଲ୍, SNS, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ |

IN2016

2016

ବ Foreign ଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଦଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା |
ମାର୍କେଟିଂ ବିଭାଗ, ମାର୍କେଟିଂ ବିଭାଗ, ଡିଜାଇନ୍ ବିଭାଗ, ବ୍ୟବସାୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ, ସର୍ବଦଳୀୟ ସେବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କର |

IN2017

光纤机logo

ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦ ଲୋଗୋ ଅଛି |

IN2018

33

ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦ ପେଟେଣ୍ଟ, ଆକୃତି, ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ ଅଛି |

IN2019

Exhibition

ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ |

IN2020

High precision Fiber Laser Cutting Machine

ଉଚ୍ଚମାନର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ |


US କୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ଆମକୁ ଏକ ପାଟି କର |
ଇମେଲ୍ ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ |